ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย.
 

ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้ 
"กำหนดให้เครื่องสำอางทุกประเภทเป็นเครื่องสำอางควบคุม  โดยยกเลิกกฏหมายเก่า
และมีการเปลี่ยนแปลงประเภท เครื่องสำอาง
โดย
แบ่งเครื่องสำอางออกเป็น3 ประเภท ได้แก่
  - เครื่องสำอางควบคุม
  - เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
  - เครื่องสำอางทั่วไป

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่   วันที่ 26กันยายน 2551    
ดังนั้น   ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อทำแบรนด์  สามารถสอบถามเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางให้ถูกต้อง โดยสอบถาม

ข้อมูล โทร.0899226676

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบันนี้ ได้มีข้อกำหนดของกฏหมาย    โดยกำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุม
ก่อนที่จะผลิต หรือนำเข้ามาจำหน่าย
และจะต้องดำเนินการจดแจ้งสูตร หรือขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง 
โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่   31 ธันาคม  2553   และมีผลบังคับใช้ในต้นปี 54

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอจดแจ้งสูตรให้กับลูกค้าไปบางส่วนแล้ว   แต่เนื่องจาก มีการขอจดแจ้ง
และจองคิวกันเป็นจำนวนมาก    ทำให้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้น

สำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ที่มีแบรนด์อยู่ในขณะนี้  โปรดสอบถามและติดต่อขอรายละเอียด

การจดแจ้งสูตรเครื่องสำอางควบคุม   โดยทางบริษัท ฯ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้กับลูกค้าที่มี

ความประสงค์จะขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมาย  

สำหรับข้อกำหนดและปริมาณในการจดแจ้ง มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การสั่งผลิตสินค้า เป็น Bulk  (เป็นกิโล) 
 - ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เริ่มต้นที่ 5 กก.ขึ้นไป
 - ประเภทครีมบำรุง เซรั่ม เริ่มต้น ที่ 1 กก.ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เริ่มต้น 350-750- 1500 บาทต่อชนิด 

หมายเหตุ    สำหรับลูกค้าที่ทำแบรนด์ ที่มียอดสั่งซื้อในปริมาณที่บริษัทฯกำหนด
จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งใด ๆ ทั้งสิ้น  ทางบริษัทจะดำเนินการให้ฟรี

สอบถามข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมในการจดแจ้งที่

หมายเลข 0946926954

หมายเหตุ   เนื่องจากขณะนี้  ได้มีกลุ่มลูกค้าบางราย  ได้นำสูตรที่ได้จากทางบริษัทฯ ไปจดแจ้งเอง
และบางรายนำไปให้บริษัทอื่น ๆ รับรองสูตรให้
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด  ๆ
เนื่องจาก  ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณการค้าขาย ไม่ซื่อตรง 
และหากยังไม่หยุดดำเนินการดังกล่าว
ทางบริษัทฯ จำเป็นทีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป


    เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดแจ้ง อย. (ส่งให้กับบริษัท)
              • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ /หนังสือรับรองบริษัท
              • สำเนาทะเบียนบ้าน

              สำเนาบัตรประชาชน 


เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมเท่านั้น

              โดยจัดส่งเอกสารแสกนมาที่ อีเมล์ hello@numtipherbal.com
 

 

         เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดแจ้งผู้ประกอบการ (กรณีที่ลูกค้าแบ่งบรรจุเอง /หรือรับผิดชอบการวางตลาด) 


  1.   แบบคำขอกำหนดรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ และหนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์จาก อย.)
  2.   สำเนาทะเบียนบ้านที่สถานประกอบการ/  ร้านค้าที่ท่านตั้งอยู่
  3.   สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประกอบการ หรือผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท
  4.   แผนที่ตั้งสถานประกอบการ/ ร้านค้าที่ท่านตั้งอยู่ และแผนผังสถานประกอบการ
  5.   หนังสือรับรองนิติบุคคล (เฉพาะกรณีเป็นิติบุคคล)
  6.   ค่าธรรมเนียมรายปี ๆ ละ 1000 บาท (เสียให้กับ อย.)             

 

         โปรดสอบถามรายละเอียดทางอีเมล์
 

 

หมายเหตุ  : การรับรองสูตรเครื่องสำอาง ไม่ครอบคลุมถึงการนำไปโฆษณาสรรพคุณเกินจริง 
และการนำไปแปรสภาพหรือเพิ่มเติมสารใดๆในสูตร    การรับรองความสะอาดปลอดเชื้อในการบรรจุ
ทางบริษัทฯ ถือความรับผิดชอบเฉพาะการสั่งบรรจุกับทางบริษัทฯเท่านั้น (ไม่ครอบคลุมรวมไปถึงการนำไปบรรจุเอง)
หากท่านมีความประสงค์จะทำการบรรจุ หีบห่อ จะต้องใช้คำบรรยายไม่เกินขอบข่ายความเป็นเครื่องสำอาง
ทั้งในฉลากและโฆษณา  ไม่อวดอ้างเกินคำบรรยายของเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์